Szerzőknek

Tájékoztató a Lélekelemzés szerzőinek

Szeretnénk hozzájárulni a szakmai folyóiratok egységesebb szerkesztéséhez, ezért a Pszichoterápia folyóirat engedélyével az ott alkalmazott szempontrendszer elemeit vettük át.

 • A Lélekelemzés a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület papír alapú és online verzióban is olvasható lapja. A pszichoanalízissel kapcsolatos elméleti és kazuisztikai cikkeket első közlésben publikálja. Másodközlésben megjelentetünk nívós külföldi írásokat is, magyar fordításban, a szerző(k) előzetes hozzájárulásával.
 • A szerzői jogok (a személyi jogok kivételével) a Kiadóhoz, vagyis a Magyar Pszichoanalitikus Egyesülethez kerülnek. A Lélekelemzés felelős kiadója a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület mindenkori elnöke. A Kiadó jogszerzése folytán a felhasználási jogok kiterjednek a tanulmányok szerkesztésére, előállítására, analóg és digitális formátumú sokszorosítására, reklámozására és terjesztésére. Így a későbbiekben a tanulmány bármely írott vagy elektronikus médiumon való további megjelentetése csak a Kiadó engedélyével lehetséges.
 • A szerkesztés elektronikus munkamóddal történik. A szerzőkkel, lektorokkal a levelezést elektronikus formában bonyolítjuk.
 • A tanulmányokat e-mail csatolásként kérjük word formátumban. A terjedelem ne haladja meg a 1,5 szerzői ívet (60 000 karakter, szóköz nélkül)!
 • A terjedelembe beleszámít a 150-250 szavas magyar és angol összefoglaló, kulcsszavak, az irodalomjegyzék, valamint az esetleges ábra, táblázat. Kérjük, hogy az ábrákat, táblázatokat külön fájlban csatolják!
 • Kérjük szerzőinket, hogy a jelzettekkel felszerelt, kész tanulmányt küldjenek közlésre!
 • Kérjük szerzőinket, hogy törekedjenek világos, egyszerű, magyaros fogalmazásra! Idegen fogalmat, kifejezést csak akkor használjanak, ha az feltétlenül szükséges. Helyesírás tekintetében a MTA előírásai az irányadók.
 • A beküldött anyagok két független lektor véleményére támaszkodva, a szerkesztőség döntése nyomán kerülnek közlésre. Az angol nyelvű összefoglalás nyelvi lektorálását a szerkesztőség biztosítja.
 • A kéziratokat nem őrizzük meg.
 • A szerzőktől kérjük, hogy az esetrészletek, esetpéldák közlése során tartsák tiszteletben a mindenkor érvényes szakmai, etikai elveket a betegek, környezetük és kezelőik anonimitásának védelmében.
   

TANULMÁNY FORMÁJA ÉS „KELLÉKEI”

 • Szerző neve (ha több szerző van, akkor vesszővel elválasztva, egymás után írva)
 • Cím
 • Alcím
 • 1x sorköz
 • Magyar nyelvű absztrakt szövege (150-250 szó, dőlt betűvel), „Absztrakt” cím kiírása nélkül
 • 1x sorköz
 • Kulcsszavak: (kiírandó). A szavak „szóköz, gondolatjel, szóköz”-zel elválasztva, dőlt betűvel
 • Ha az absztraktot a fordító írja: kulcsszavak alá: (A fordító)
 • 1x sorköz
 • Tanulmány szövege
 • (Fordítás esetén) Fordította:
 • 2x sorköz
 • Angol nyelvű absztrakt címe (félkövér dőlttel)
 • Angol nyelvű absztrakt (250 szó, dőlt)
 • 1x sorköz
 • Keywords: a szavak „szóköz, gondolatjel, szóköz”-zel elválasztva
 • 2x sorköz
 • Irodalom
 • 1x sorköz
 • Irodalmak felsorolása (formátumot lsd. „Hivatkozások”), enter-el elválasztva, sorköz nélkül
 • 2x sorköz
 • Szerző neve és elérhetősége (dőlttel), pl. Lélekelemző Antal: lélekelemző@gmail.com

A TANULMÁNY SZÖVEGE

 • A szöveget Times New Roman 12-es betűvel, balra zárt, egyes sorközzel kérjük.
 • A lábjegyzeteket Times New Roman 10-es betűvel, balra zárt, egyes sorközzel kérjük.
 • A szöveg ne legyen formázva, tehát ne tartalmazzon például félkövér, behúzás, aláhúzás, kiskapitális, elválasztás formázásokat, hanem egységesen egyes sorköz, balra zárt legyen a forma. Kivétel: a kiemelendő szöveget dőlt betűvel kérjük jelölni.
 • Bekezdések között ne legyen sorköz.
 • Javasoljuk, hogy a tanulmányt tagolja fejezetekre és alfejezetekre.
 • Fejezetcím, alfejezetcím előtt két sorközt, utána egy sorközt kell üresen hagyni. Kérjük, írja oda zárójelben, hogy fejezetcímről vagy alfejezetcímről van-e szó.
 • A végleges szövegben ne legyenek korrektúra jelek.
 • Ha egy idézeten belül van még egy idézet, akkor az ne hagyományos idézőjelek között szerepeljen, hanem » és « között.
  Pl.: „Arra hivatkozik, hogy »jól esett« neki.”
 • Ha az idézeten belül egy részt kihagy, akkor kapcsos zárójellel […] kell jelezni.
 • A szakszavak megfelelő írásmódban, és – egy szövegen belül – ugyanolyan írásmódban szerepeljenek.
 • Az esetrészleteket, esetpéldákat balra 0,6-os behúzással jelölje.

HIVATKOZÁSOK

Szövegben

 • A tanulmány szövegében a hivatkozott irodalom zárójelben szerepel, vezetéknév + évszám, példa: (Bölcs 1981).
 • Idézet + oldalszám esetében, példa:  (Bölcs 1981, 55. o.).
 • Idézet esetében – amennyiben az idézett mondat ponttal végződik – a pont az idézőjelen belül szerepel, és ekkor a hivatkozás után nem áll pont, példa: „A bölcsek kövét keresték mindenütt.” (Okos 1981, 55. o.)
 • Kettőnél több szerző esetében első szerző + mtsai formát kérjük alkalmazni (Bölcs és mtsai 1991).
 • Amennyiben a hivatkozott szerző idéz valakitől, az eredeti tanulmány szerzője+ évszám, hivatkozott szerző+évszám. Példa: (Okos 1981, id. Bölcs 2000)
 • Ha a magyar kiadásnak más az évszáma, mint az eredeti, akkor mind a két évszámot fel kell tüntetni a szövegben perjellel elválasztva (Freud (1933/1995))

Irodalomjegyzékben
a) Könyv

 • Szerző vezetéknév + keresztnév első betű + pont, évszám zárójelben + kettőspont: cím + végén pont. Kiadás helye + vessző, kiadó + pont.  

 • Példa: Bölcs J. (1981): A bölcsesség. Páty, Elme.
 • Több szerző egymástól vesszővel elválasztva
  Példa: Bölcs J., Okos K. (1888): A bölcsesség. Páty, Elme.
 • Szerkesztett kiadvány esetében a szerkesztő(k) neve után zárójelben (szerk.)
  Példa: Neves T., Híres R. (szerk.) (1888): A bölcsesség. Páty, Elme.
 • Ha a magyar kiadásnak más az évszáma, mint az eredeti, akkor mind a két évszámot fel kell tüntetni perjellel elválasztva
  Példa: (Freud, S. (1933/1995)

b) Könyvfejezet

 • Szerző vezetéknév + keresztnév első betű + pont + évszám zárójelben + kettőspont: fejezetcím + végén pont. Utána In: és a szerkesztős forma, majd a fejezet címe + oldal -tól-ig + pont.
  Példa: Bölcs J., Okos K. (1888): A józan paraszti ész. In: Neves T., Híres R. (szerk.) A bölcsesség. Páty, Elme, 101–153.

c) Folyóirat

 • Szerző vezetéknév + keresztnév első betű + pont + évszám zárójelben + kettőspont: cím + végén pont. Folyóirat (teljes) címe + vessző, évfolyam arab számmal + kettőspont: oldal -tól-ig + pont.
  Példa: Bölcs J., Okos K. (2009): Ujjgyakorlat a józan paraszti észről. Az emberi természet, 8 (1):55–62.
 • Kérjük, hogy írja ki a folyóirat teljes nevét

Külföldi szerzőknél a vezetéknév-keresztnév sorrend megcserélése miatt a vezetéknév után vessző következik. Példa: Freud, S.

Recenzió
A könyv adatai az alábbi formátumban legyenek:

 • Szerző neve
 • Könyv címe
 • Fordította:
 • Hány oldal, mennyibe kerül
 • évszám, kiadó, kiadás helye.
 • ISBN száma
 • A mű eredeti kiadása (eredeti nyelven):
 • Recenzió: recenzáló(k) neve