Képzési rend

Képzési rend

a Működési rend 1. sz. melléklete

A képzési rend a pszichoanalitikussá és a pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeutává válás eljárásrendjét rögzíti. A képzés mennyiségi és minőségi kritériumainak való megfelelést a Tanulmányi Bizottság (TB) felügyeli. Határozatairól haladéktalanul értesíti az érdekelt feleket

A képzés általános feltételei

Orvosi vagy pszichológusi diploma a személyi analízis tanulmányi analízissé minősítése előtt.

A tanulmányi analízis/ pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia megkezdéséhez javasolt életkor 23-45 év.

A képzés folyamán a pszichoterapeuta szakvizsga megszerzése

Klinikai gyakorlat megszerzése a képzés tartama alatt.

Annak elfogadása, hogy a jelölt akkor nevezheti magát pszichoanalitikusnak, amikor az Egyesület tagjává válik.


A képzés speciális feltételei

A pszichoanalitikus képzés követelményei: személyi, illetve tanulmányi analízis, elméleti képzés, két, legalább 60 órás egyéni szupervízió, a tagsági dolgozat megvédése.

A személyi analízis formája: heti 3-4, de legalább egy évig heti 4 alkalom, 45-50 perces időtartamban, fekvő helyzetben. A személyi analízist a Tanulmányi Bizottság (TB) minősíti tanulmányi analízissé oly módon, hogy a jelölttel két interjút készít, és azok értékelése alapján döntést hoz. A személyi analízis és a tanulmányi analízis együttesen legkevesebb 400 óra. A személyi analízis megkezdésekor tájékoztatni kell az analizáltat, hogy a személyi analízisből nem következik automatikusan a pszichoanalitikus képzésbe való bekapcsolódás. Tanulmányi analízist csak kiképző analitikus végezhet. A tanulmányi analízissé nyilvánítási kérelem benyújtásának feltétele, hogy a jelölt már legalább 250 óra személyi analízist elvégzett, és megkezdte a heti 4 óra gyakoriságú analízist.

A képzési idő a tanulmányi analízis kezdetétől számított 8 év. Ezen a TB a jelölt írásos kérelme alapján méltányosságból változtathat (gyerekszülés, egészségügyi okok, külföldi munkavállalás).

A pszichoanalitikusan orientált (POT) képzés követelményei: személyi ill. tanulmányi terápia, elméleti képzés, két, legalább 50 órás egyéni szupervízió és egy pszichoanalitikusan orientált terápiából írott esettanulmány megvédése.

A POT képzés időtartalma a tanulmányi pszichoanalitikusan orientált terápiává minősítéstől  számított 6 év.

A személyi, analitikusan orientált pszichoterápia formája: legkevesebb heti két alkalom 45-50 perces időtartamban, fekvő vagy ülő helyzetben. A személyi, analitikusan orientált pszichoterápiát a TB minősíti analitikusan orientált tanulmányi célúvá, olyan módon, hogy a minimálisan előírt 250 óra teljesítésekor a jelölttel két interjút készít, és annak alapján döntést hoz. A POT tagság eléréséhez szükséges analitikusan orientált pszichoterápiát kiképző analitikus és egyesületi tag (IPA tag) egyaránt végezhet (POT tag tehát nem végezhet).

Mindkét képzési típusban a folyamatot az egyesületi adminisztráció és ezzel párhuzamosan az index követi nyomon. Az indexet a TB javaslatára a Titkárságon veheti át a képzésbe lépő. A képzésbe lépés történhet az alapszeminárium megkezdésével is, de a 8, illetve 6 év kezdőpontja a tanulmányivá minősítés időpontja..

Elméleti képzés

Az elméleti ismeretek megszerzéséhez a TB által előírt szemináriumokon való részvétel és a záró értékeléseken való megfelelés szükséges.

Az elméleti képzésbe való jelentkezés feltétele legalább 150 óra, IPA tagnál végzett személyi analízis vagy minimum heti 2 ülésben végzett analitikusan orientált pszichoterápia. Az alapszeminárium ideje négy szemeszter (80 óra).

Technikai szeminárium ideje két szemeszter (40 óra). Technikai szemináriumra csak az járhat, aki az elméleti (alap) szemináriumnak legalább két félévét sikeresen elvégezte, és klinikai gyakorlatot folytat.

A speciális szeminárium ideje két szemeszter (40 óra), elvégzése a pszichonalitikus képzésben levőknek kötelezően választható. Speciális szeminárium a POT képzésben levőknek nem kötelező, de választható. Speciális szemináriumra az járhat, aki az alapszemináriumot sikeresen elvégezte.

A TB javasolja, hogy egy-egy szeminárium létszáma ne haladja meg a 12 főt.

Szupervízió

A pszichoanalitikus szupervízió saját standard analitikus eset (heti három-négy alkalom, fekvő helyzetben) folyamatos, rendszeres megbeszélését jelenti egy kiképző analitikussal.

Formailag egy szupervízió egy esetet több mint egy éven keresztül, hetenként egyszer, összesen legalább 60 órában követ. A szupervíziót a szupervizor a TB-nek írásban véleményezi. Legalább két – különböző kiképző analitikussal – folytatott szupervízióra van szükség. Megkezdésük között legalább fél évnek kell eltelnie.

Az első szupervízió elkezdésének feltételei: legalább 250  óra személyes analízis (amely már tanulmányi analízisként folyik), két félév alapszeminárium, legalább három év szakmareleváns klinikai gyakorlat (esetleg hospitálás), standard analitikus eset (heti 3-4-szer 45-50 perc).

A szupervízió elkezdhetőségét a TB személyes interjúk alapján hagyja jóvá. A szupervízió elkezdésekor a tanuló analitikus jelöltnek (kandidátus) minősül.

A második szupervízió elkezdését a jelöltnek a írásban kell jeleznie TB-nek.

Az analitikusan orientált szupervízió: saját analitikusan orientált eset folyamatos, rendszeres megbeszélését jelenti egy kiképző analitikussal. A terapeuta és a szupervizor legyen két különböző személy. Formailag egy szupervízió egy esetet több mint egy éven keresztül, legalább 50 órában követ.. A két szupervideált eset közül az egyik legyen heti két órás hosszú terápia. A másik szupervízióba lehet heti egy órás  hosszú esetet vinni, vagy két páciens egyenként 25 órás időhatáros terápiáját.

Akinek elismerik a pszichoanalitikusan orientált tanulmányi terápiáját,az egyben jogosultságot kap arra, hogy szupervíziót kezdjen (tehát nincs szükség további interjúra a TB-vel), amennyiben megfelel a további feltételeknek: legalább két félév alapszeminárium és legalább három év szakmareleváns klinikai gyakorlat..

A tagsági ill. a POT tagsági dolgozat megvédésének nem feltétele, hogy az szupervideált eset legyen. A TB védésre mindkét képzési formában elfogad nem befejezett esetet is (időhatáros terápiánál, pl. 2x25 óra, természetesen nem).


Kapcsolat a pszichoterapeuta képzéssel

A pszichoanalitikus képzés egyben a pszichoterapeuta szakvizsgához elfogadott módszerspecifikus képzés is. Ennek megfelelően a teljes képzettség elismeréséhez megkívántatik a pszichoterapeuta vizsga letétele.

A pszichoterapeuta szakvizsgához a pszichoanalitikus képzés vagy annak valamely eleme három módon jön számításba.

Akik nem kívánnak pszichoanalitikussá válni, 250 óra személyi analízis vagy analitikusan orientált pszichoterápia, 2 év alapszeminárium, egy év technikai szeminárium és 2 szupervízió (minimum 50 óra) teljesítése szükséges. Ezzel a személy teljesítette a pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta módszerspecifikus képzettség feltételeit.

Azoknak, akik pszichoanalitikus pszichoterapeuta módszerspecifikus képzettséget akarnak, azaz pszichoanalitikusok akarnak lenni, a pszichoanalitikussá válás folyamatát kell választaniuk (legalább 400 óra standard analízis, elméleti, technikai és speciális szeminárium sikeres befejezése, két, egyenként legalább 60 óra szupervízió).

Akik a módszerspecifikus képzettséget olyan módszerből szerzik meg, amelyhez nem tartozik személyes kiképző terápia, legalább 250 óra személyi analízis vagy analitikusan orientált pszichoterápia szükséges. Ez esetben a TB nem a módszerspecifikus képzettséget, hanem a személyes terápia teljesítését igazolja. Ilyen esetben a személyes terápiát egyesületi tag (IPA tag) is végezhet.

Azok számára, akiknek egyetemi-posztgraduális képzéséhez szükséges sajátélmény, azt mind kiképző analitikus, mind IPA tag nyújthatja. Itt a szükséges óraszámot az egyetemi képzőhely adhatja meg.