Képzési rend

Képzési rend
a Működési rend 1. sz. melléklete

A képzési rend a pszichoanalitikussá és a pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeutává válás eljárásrendjét rögzíti. A képzés mennyiségi és minőségi kritériumainak való megfelelést a Tanulmányi Bizottság (TB) felügyeli. Határozatairól haladéktalanul értesíti az érdekelt feleket
 
A képzés általános feltételei

Orvosi vagy pszichológusi diploma a személyi analízis tanulmányi analízissé minősítése előtt.
A tanulmányi analízis/ pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia megkezdéséhez javasolt életkor 23-45 év.
Klinikai gyakorlat megszerzése a képzés tartama alatt.
Annak elfogadása, hogy a jelölt akkor nevezheti magát pszichoanalitikusnak, amikor az Egyesület tagjává válik.

A képzés speciális feltételei

A pszichoanalitikus képzés követelményei: személyi, illetve tanulmányi analízis, elméleti képzés, két egyéni szupervízió, a tagsági dolgozat megvédése.
A személyi analízis formája: heti 3-4, de legalább egy évig heti 4 alkalom, 45-50 perces időtartamban, fekvő helyzetben. A személyi analízist a Tanulmányi Bizottság (TB) minősíti tanulmányi analízissé oly módon, hogy a jelölttel két interjút készít, és azok értékelése alapján döntést hoz. A személyi analízis és a tanulmányi analízis együttesen legkevesebb 400 óra. A személyi analízis megkezdésekor tájékoztatni kell az analizáltat, hogy a személyi analízisből nem következik automatikusan a pszichoanalitikus képzésbe való bekapcsolódás. Tanulmányi analízist csak kiképző analitikus végezhet.A tanulmányi analízissé nyilvánítási kérelem benyújtásának feltétele, hogy a jelölt már megkezdte a heti 4 óra gyakoriságú analízist.
A képzési idő a tanulmányi analízis kezdetétől számított 8 év. Ezen a TB a jelölt írásos kérelme alapján méltányosságból változtathat (gyerekszülés, egészségügyi okok, külföldi munkavállalás).
A pszichoanalitikusan orientált (POT) képzés követelményei: személyi ill. tanulmányi terápia, elméleti képzés, egy, legalább 50 órás egyéni szupervízió és egy pszichoanalitikusan orientált terápiából írott esettanulmány megvédése.
A POT képzés időtartalma a tanulmányi pszichoanalitikusan orientált terápiává válástól számított 5 év.
A személyi, analitikusan orientált pszichoterápia formája: legkevesebb heti két alkalom 45-50 perces időtartamban, fekvő vagy ülő helyzetben. A személyi, analitikusan orientált pszichoterápiát a TB minősíti analitikusan orientált tanulmányi célúvá, olyan módon, hogy a minimálisan előírt 250 óra teljesítésekor a jelölttel interjúkat készít, és annak alapján döntést hoz. A sajátélmény tanulmányi terápiává történő minősítése nem jelent automatikus POT taggá válást. A POT tagság eléréséhez szükséges analitikusan orientált pszichoterápiát kiképző analitikus és egyesületi tag (IPA tag) egyaránt végezhet.
Mindkét képzési típusban a folyamatot az Index követi nyomon. Az Indexet a TB adja át a jelöltnek a tanulmányi célú analízis/terápia megkezdésekor.

Elméleti képzés

Az elméleti ismeretek megszerzéséhez a TB által előírt szemináriumokon való részvétel és a záró értékeléseken való megfelelés szükséges.

Az elméleti képzésbe való jelentkezés feltétele legalább 150 óra személyi analízis vagy analitikusan orientált pszichoterápia. Az Alapszeminárium ideje négy szemeszter (80 óra).

Technikai szeminárium ideje két szemeszter (40 óra). Technikai szemináriumra csak az járhat, aki az elméleti (alap) szemináriumnak legalább két félévét sikeresen elvégezte, és klinikai gyakorlatot folytat.

A speciális szeminárium ideje két szemeszter (40 óra), elvégzése a pszichonalitikus képzésben levőknek kötelezően választható. Speciális szeminárium a POT képzésben levőknek nem kötelező, de választható.

A TB javasolja, hogy egy-egy szeminárium létszáma ne haladja meg a 12 főt.

Szupervízió

A pszichoanalitikus szupervízió saját standard analitikus eset (heti három-négy alkalom, fekvő helyzetben) folyamatos, rendszeres megbeszélését jelenti egy kiképző analitikussal.
Formailag egy szupervízió egy esetet több mint egy éven keresztül, hetenként egyszer, összesen legalább 50 órában követ. A szupervíziót a szupervizor a TB-nek írásban véleményezi. Legalább két – különböző kiképző analitikussal – folytatott szupervízióra van szükség. Megkezdésük között legalább fél évnek kell eltelnie.
Az első szupervízió elkezdésének feltételei: legalább 400 óra személyes analízis (amely már tanulmányi analízisként folyik), két év alapszeminárium, legalább három év szakmareleváns klinikai gyakorlat (esetleg hospitálás), standard analitikus eset (heti 3-4-szer 45-50 perc).
A szupervízió elkezdhetőségét a TB személyes interjú/k alapján hagyja jóvá. A szupervízió elkezdésekor a tanuló analitikus jelöltnek (kandidátus) minősül.
A második szupervízió elkezdését a jelöltnek a írásban kell jeleznie TB-nek.

Az analitikusan orientált szupervizió: saját analitikusan orientált eset folyamatos, rendszeres megbeszélését jelenti egy kiképző analitikussal. A terapeuta és a szupervizor legyen két különböző személy. Formailag egy szupervízió egy esetet több mint egy éven keresztül, legalább 50 órában követ (időhatáros terápia esetén pl. ez lehet két páciens egyenként 25 órája. Ebben az esetben is a két esetet két különböző szupervizor vezesse.)
A tagsági ill. a POT tagsági dolgozat megvédésének nem feltétele, hogy az szupervideált eset legyen.


Kapcsolat a pszichoterapeuta képzéssel

A pszichoanalitikus képzés egyben a pszichoterapeuta szakvizsgához elfogadott módszerspecifikus képzés is. Ennek megfelelően a teljes képzettség elismeréséhez megkívántatik a pszichoterapeuta vizsga letétele.
A pszichoterapeuta szakvizsgához a pszichoanalitikus képzés vagy annak valamely eleme három módon jön számításba.
Akik nem kívánnak pszichoanalitikussá válni, 250 óra személyi analízis vagy analitikusan orientált pszichoterápia, 2 év alapszeminárium, egy év technikai szeminárium és 1 szupervízió (minimum 50 óra) teljesítése szükséges. Ezzel a személy teljesítette a pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta módszerspecifikus képzettség feltételeit.
Azoknak, akik pszichoanalitikus pszichoterapeuta módszerspecifikus képzettséget akarnak, azaz pszichoanalitikusok akarnak lenni, a pszichoanalitikussá válás folyamatát kell választaniuk (legalább 400 óra standard analízis, elméleti, technikai és speciális szeminárium sikeres befejezése, két, egyenként legalább 50 óra szupervízió).
Akik a módszerspecifikus képzettséget olyan módszerből szerzik meg, amelyhez nem tartozik személyes kiképző terápia, legalább 250 óra személyi analízis vagy analitikusan orientált pszichoterápia szükséges. Ez esetben a TB nem a módszerspecifikus képzettséget, hanem a személyes terápia teljesítését igazolja. Ilyen esetben a személyes terápiát egyesületi tag (IPA tag) is végezhet.
Azok számára, akiknek egyetemi-posztgraduális képzéséhez szükséges sajátélmény, azt mind kiképző analitikus, mind IPA tag nyújthatja. Itt a szükséges óraszámot az egyetemi képzőhely adhatja meg.