Képzési rend

Képzési rend


A képzési rend a pszichoanalitikussá és a pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeutává válás eljárásrendjét rögzíti. A képzés mennyiségi és minőségi kritériumainak való megfelelést a Tanulmányi Bizottság (TB) felügyeli. Határozatairól haladéktalanul értesíti az érdekelt feleket.

A képzés általános feltételei
Orvosi vagy pszichológusi diploma a személyi analízis tanulmányi analízissé minősítése előtt.
A tanulmányi analízis/ pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia megkezdéséhez javasolt életkor 23-45 év.
A képzés folyamán a pszichoterapeuta szakvizsga megszerzése

Klinikai gyakorlat megszerzése a képzés tartama alatt.
Annak elfogadása, hogy a jelölt akkor nevezheti magát pszichoanalitikusnak, amikor az Egyesület tagjává válik.

A képzés speciális feltételei
A pszichoanalitikus képzés követelményei: személyi, illetve tanulmányi analízis, elméleti képzés, két egyéni szupervízió, a tagsági dolgozat megvédése.
A személyi analízis formája: heti 3-4, de legalább egy évig heti 4 alkalom, 45-50 perces időtartam-ban, fekvő helyzetben. A személyi analízist a Tanulmányi Bizottság (TB) minősíti tanulmányi analízissé oly módon, hogy a jelölttel két interjút készít, és azok értékelése alapján döntést hoz. A személyi analízis és a tanulmányi analízis együttesen legkevesebb 400 óra. A személyi analízis megkezdésekor tájékoztatni kell az analizáltat, hogy a személyi analízisből nem következik auto-matikusan a pszichoanalitikus képzésbe való bekapcsolódás. Tanulmányi analízist csak kiképző analitikus végezhet. A tanulmányi analízissé nyilvánítási kérelem benyújtásának feltétele, hogy a jelölt már megkezdte a heti 4 óra gyakoriságú analízist.
A képzési idő a tanulmányi analízis kezdetétől számított 8 év. Ezen a TB a jelölt írásos kérelme alapján méltányosságból változtathat (gyerekszülés, egészségügyi okok, külföldi munkavállalás).
A pszichoanalitikusan orientált (POT) képzés követelményei: személyi ill. tanulmányi terápia, el-méleti képzés, két, legalább 50 órás egyéni szupervízió és egy pszichoanalitikusan orientált terápi-ából írott esettanulmány megvédése.
A POT képzés időtartalma a tanulmányi pszichoanalitikusan orientált terápiává válástól számított 6 év.
A személyi, analitikusan orientált pszichoterápia formája: legkevesebb heti két alkalom 45-50 per-ces időtartamban, fekvő vagy ülő helyzetben. A személyi, analitikusan orientált pszichoterápiát a TB minősíti analitikusan orientált tanulmányi célúvá, olyan módon, hogy a minimálisan előírt 250 óra teljesítésekor a jelölttel interjúkat készít, és annak alapján döntést hoz. A sajátélmény tanulmá-nyi terápiává történő minősítése nem jelent automatikus POT taggá válást. A POT tagság elérésé-hez szükséges analitikusan orientált pszichoterápiát kiképző analitikus és egyesületi tag (IPA tag) egyaránt végezhet (POT tag tehát nem végezhet).
Mindkét képzési típusban a folyamatot az Index követi nyomon. Az Indexet a TB javaslatára a ta-nulmányi analízissé ill tanulmányi pszichoterápiává minősítést követően a Titkárságon veheti át a képzésbe lépő a tanulmányi célú analízis/terápia megkezdésekor.


Elméleti képzés
Az elméleti ismeretek megszerzéséhez a TB által előírt szemináriumokon való részvétel és a záró értékeléseken való megfelelés szükséges.
Az elméleti képzésbe való jelentkezés feltétele legalább 150 óra, IPA tagnál végzett személyi ana-lízis vagy analitikusan orientált pszichoterápia.
Az Alapszeminárium ideje négy szemeszter (80 óra).
Technikai szeminárium ideje két szemeszter (40 óra). Technikai szemináriumra csak az járhat, aki az elméleti (alap) szemináriumnak legalább két félévét sikeresen elvégezte, és klinikai gyakorlatot folytat.
A speciális szeminárium ideje két szemeszter (40 óra), elvégzése a pszichonalitikus képzésben le-vőknek kötelezően választható. Speciális szeminárium a POT képzésben levőknek nem kötelező, de választható.
A TB javasolja, hogy egy-egy szeminárium létszáma ne haladja meg a 12 főt.

Szupervízió
A pszichoanalitikus szupervízió saját standard analitikus eset (heti három-négy alkalom, fekvő helyzetben) folyamatos, rendszeres megbeszélését jelenti egy kiképző analitikussal.
Formailag egy szupervízió egy esetet több mint egy éven keresztül, hetenként egyszer, összesen legalább 50 órában követ. A szupervíziót a szupervizor a TB-nek írásban véleményezi. Legalább két – különböző kiképző analitikussal – folytatott szupervízióra van szükség. Megkezdésük között legalább fél évnek kell eltelnie.
Az első szupervízió elkezdésének feltételei: legalább 400 óra személyes analízis (amely már tanulmányi analízisként folyik), két év alapszeminárium, legalább három év szakmareleváns klinikai gyakorlat (esetleg hospitálás), standard analitikus eset (heti 3-4-szer 45-50 perc).
A szupervízió elkezdhetőségét a TB személyes interjú/k alapján hagyja jóvá. A szupervízió elkezdésekor a tanuló analitikus jelöltnek (kandidátus) minősül.
A második szupervízió elkezdését a jelöltnek a írásban kell jeleznie TB-nek.

Az analitikusan orientált szupervizió: saját analitikusan orientált eset folyamatos, rendszeres megbeszélését jelenti egy kiképző analitikussal. A terapeuta és a szupervizor legyen két különböző személy. Formailag egy szupervízió egy esetet több mint egy éven keresztül, legalább 50 órában követ (időhatáros terápia esetén pl. ez lehet két páciens egyenként 25 órája. Ebben az esetben is a két esetet két különböző szupervizor vezesse.) A két szupervideált eset közül, az egyik terápia lehet heti egy órás (időhatáros vagy hosszú), a másik pedig heti két órás (időhatáros vagy hosszú).)
A tagsági ill. a POT tagsági dolgozat megvédésének nem feltétele, hogy az szupervideált eset legyen. A TB védésre mindkét képzési formában elfogad nem befejezett esetet is (időhatáros terápi-ánál, pl. 2x25 óra, természetesen nem).

Kapcsolat a pszichoterapeuta képzéssel
A pszichoanalitikus képzés egyben a pszichoterapeuta szakvizsgához elfogadott módszerspecifikus képzés is. Ennek megfelelően a teljes képzettség elismeréséhez megkívántatik a pszichoterapeuta vizsga letétele.
A pszichoterapeuta szakvizsgához a pszichoanalitikus képzés vagy annak valamely eleme három módon jön számításba.
Akik nem kívánnak pszichoanalitikussá válni, 250 óra személyi analízis vagy analitikusan orientált pszichoterápia, 2 év alapszeminárium, egy év technikai szeminárium és 2 szupervízió (minimum 50 óra) teljesítése szükséges. Ezzel a személy teljesítette a pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta módszerspecifikus képzettség feltételeit.
Azoknak, akik pszichoanalitikus pszichoterapeuta módszerspecifikus képzettséget akarnak, azaz pszichoanalitikusok akarnak lenni, a pszichoanalitikussá válás folyamatát kell választaniuk (leg-alább 400 óra standard analízis, elméleti, technikai és speciális szeminárium sikeres befejezése, két, egyenként legalább 50 óra szupervízió).
Akik a módszerspecifikus képzettséget olyan módszerből szerzik meg, amelyhez nem tartozik személyes kiképző terápia, legalább 250 óra személyi analízis vagy analitikusan orientált pszicho-terápia szükséges. Ez esetben a TB nem a módszerspecifikus képzettséget, hanem a személyes te-rápia teljesítését igazolja. Ilyen esetben a személyes terápiát egyesületi tag (IPA tag) is végezhet.
Azok számára, akiknek egyetemi-posztgraduális képzéséhez szükséges sajátélmény, azt mind ki-képző analitikus, mind IPA tag nyújthatja. Itt a szükséges óraszámot az egyetemi képzőhely adhatja meg.