A pszichoanalitikusan orientált tagsági dolgozat

A pszichoanalitikusan orientált pszichoterápiás tagsági dolgozat felépítése

A pszichoanalitikusan orientált (POT) tagságot választó jelöltnek a TB előtt meg kell védenie egy pszichoanalitikusan orientált pszichoterápiás esetről írt dolgozatot. A sikeres védés a pszichoanalitikusan orientált pszichoterápiás képzés befejező aktusa.

A dolgozat tartalmi és formai követelményei

I. Bevezetés
A témaválasztás megindokolása (miért ezt az esetet választotta, az eset jellegzetességei vagy jelentősége).

II. A pszichoanalitikusan orientált pszichoterápiás eset tárgyalása
A dolgozat leghangsúlyosabb része a kiemelt órák és az áttételi és viszontáttételi folyamatok elemzése.
1. A páciens bemutatása az első interjú és az analízis anyaga alapján. A panasz, amivel érkezett, tünetek, pszichodinamikai diagnózis, terápiás indikáció, kezdeti áttételi megnyilvánulások. Fontos bemutatni a pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia kereteit (az ülések heti gyakorisága, a terápia időtartama, a szerződés részletei, a kerettartás jellegzetességei a terápiás folyamat során).
2. Kiemelt órák leírása dialógusokkal és az interakciók elemzésével (a választott analitikusan orientált órák leírása, lehetőleg kettő, az egyik részletesebben kibontva, a másik lehet egy óra-részlet). Szükséges kifejteni, hogyan illeszkedik ez az anyag a terápia folyamatába. Az óra leírásának tükröznie kell a terapeuta pszichoanalitikusan orientált munkamódjának bemutatását, amibe beletartozik saját érzéseinek, reflexióinak megjelenítése is.
3. Az áttétel - viszontáttétel folyamatának elemzése a terápia menetében (az esetből vett illusztrációk mentén). A kiemelt óra/órák leírása után itt az egész terápiás folyamat bemutatásáról van szó.
4. A pszichodinamikai elemzés tekinthető az eset összegzésének, amelyben megfogalmazódik a páciens pszichodinamikai működésmódja, s az is, hogyan képeződött le mindez a terápiában, hogyan változott a kapcsolat páciens és terapeuta között, és hogyan változott ennek következtében a páciens a folyamatban.

IV. Összefoglalás (az egész dolgozat rövid összefoglalása)
A módszerválasztás igazolása, a terápiás folyamatban és ezzel összefüggésben a páciens panaszaiban, életvezetésében bekövetkezett változások rövid áttekintése, az eset jellegzetességei, tanulságai.

V. Szakirodalom-jegyzék
A esetelemzés során felmerült hivatkozások adatainak összefoglalása. A hivatkozások a magyarországi tudományos közleményekben elfogadott standardok szerint történnek. ( ld. pl. a Pszichoterápia című folyóiratot).

Egyéb kritériumok

Az esetdolgozat terjedelme: max.20 lap (12-es betűméret, másfél sorköz, 50-55 ezer leütés. A terjedelmi kritériumot kérjük szigorúan betartani.
„A jelöltnek a dolgozatot valamennyi TB tagnak kinyomtatva és elektromos formában is el kell juttatnia, a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Tanulmányi Bizottságához címzett levél kíséretében. A kísérő levélben a POT tag jelölt bejelenti védési és taggá válási szándékát. Megjelöli POT terapeuta képzésének állomásait (személyes terápia, szupervízió, szemináriumok), terápiás tevékenysége kezdetét, jelenlegi analitikusan orientált eseteinek a számát, legfontosabb publikációi és előadásai jegyzékét, valamint az Egyesületben végzett tevékenységét.”
A dolgozat értékeléséhez a Tanulmányi Bizottságnak két hónap áll rendelkezésre. A dolgozat megérkezését követően, legalább két héttel a védés előtt, az opponensek – a TB két tagja – elküldik a jelöltnek írásban megfogalmazott véleményüket.
A bírálatokban az opponensek véleményt és javaslatokat fogalmaznak meg, és kérdéseket tesznek fel, amelyek a dolgozat egészére vagy részleteire vonatkoznak. Az opponensek írásban jelzik javaslatukat a jelöltnek és a TB-nek a dolgozat elfogadására vonatkozóan. Az opponensi véleményekre a jelöltnek már nem kell írásban válaszolnia, dolgozatát a TB előtt szóban védheti meg, amely védésben az opponensi véleményekre adott válaszok, esetleges kiegészítések is legyenek benne.
A TB tűzi ki a védés időpontját.
A védést követően a TB dönt a taggá válási kérelem elfogadásáról, elutasításáról, vagy javasolhatja bizonyos kiegészítések megtételét. A döntésről a védést követően a TB elnöke írásban tájékoztatja a jelöltet.
Elfogadott védés esetén a TB elnöke tájékoztatja a Vezetőséget. A jelölt taggá válása a TB javaslata alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Kiegészítő megjegyzés:
A jelölt saját analitikusa és szupervizora nem vesz részt a dolgozat megvitatásában. A TB határozatképessége fenntartásáról ilyen esetben is a TB gondoskodik, pl. külső szakértő behívásával.