Könyvajánló

Ajkay Klára: A bizalomtól a találkozásig
Összegyűjtött írások és előadások
Ajkay Klára klinikai pszichológus, pszichoanalitikus és pszichodráma pszichoterapeuta válogatott előadásait, tanulmányait, több mint negyven éve tartó pszi­cho­terápiás, kiképző és kutatómunka írásos dokumentumait tartalmazza eme könyv. A bizalomtól a találkozásig a szerző gyógyító hitvallását tükrözi, melyben a terápiás segítség, a fejlődés és a változás támogatása minden esetben a páciens és terapeuta speciális, folyamatosan alakuló kapcsolatán nyugszik.                         
A kötet minden érdeklődő számára bepillantást enged a pszichoterápia világába. Haszonnal forgathatja a fiatal pszi­chológus generáció, akik méltán tekintenek Ajkay Klárára példaképként, és bárki a szűkebb-tágabb szak­má­ból, aki a pszichoterápiás tevékenységben elengedhe­­tet­­len elméleti és gyakorlati integráció iránt érdeklődik. Az ol­va­só a kötetben nyomon követheti a hazai pszicho­ana­litikus praxis és a vele egy utat járó freudi, a budapesti- és a brit tárgykapcsolat-elméleti iskolát, az ezeket kísér­le­tileg is megalapozó csecsemő-, kötődés­kuta­táso­kat. És nyo­mon követheti azt is, hogy két egymástól látszólag távol álló módszer, a
pszichoanalízis és a pszichodráma, hogyan ötvöződhet szakszerűen egy pszichoterapeuta tevékeny­sé­gében. A legtöbb írás előtt olvasható egy rövid utalás a kor­ra, benne az emberekre, a szerző személyes indít­ta­tá­sára, amiben a tanulmány megszületett. Ajkay Klára írásait nemcsak a szigorúan vett szakmai tartalom miatt érdemes elolvasnia bárkinek, aki a pszichoterápia felé kalandozik, hanem az esetleírások stílusa miatt is - a sorok között hallani lehet a nyugalmat árasztó pszicho­ana­litikus hangját
és jelenlétét.

Pető Katalin: A csodálatos csecsemő
Pszichoanalizis és határterületei
összegyűjtött tanulmányok
Oriold és társai, 2014
Szerző gazdag szakmai tapasztalatait összegzi most közreadott tizennyolc tanulmányában tárgykapcsolat-elméletről, modern szelfpszichológiáról és csecsemőmegfigyelésről; pszichoanalízisről és idegtudományról; identitásról és történelemről. Olvashatunk tanulmányt a szkizofrénia megérthetőségéről és a borderline zavarok kialakulásának és terápiájának legmodernebb elméleteiről és gyakorlatáról. Külön értéke a könyvnek a  Budapesti Iskola és Ferenczi Sándor munkásságának továbbgondolása, és  az, hogy az  elméleti fejtegetéseket bőséges  klinikai anyaggal illusztrálja.

Nemek és igenek. Magántörténelem és pszichoanalízis
André Haynal, Mészáros Judit
OrioldBooks 2012
E könyv érdekessége nem pusztán a szerzők személyében rejlik, hanem szerkezetében is. A személyes hangvételű interjúsorozat és a Haynal teljes munkásságát bemutató bibliográfia foglalatában - ez utóbbi a kötet zárófejezete - három tanulmány alkotja e könyv második részét. Az orvosi, pszichoanalitikusi pályát, a szakmai érdeklődés főbb állomásait reprezentáló tanulmányok - a Depresszió és kreativitás; a Fanatizmus és a Találkozások az irracionálissal - André Haynal életútja során a kiemelkedő intellektuális kérdések egy-egy csoportját és saját élettörténeti önreflexióit mutatja be.

Róheim Géza: Ádám álma
Múlt és jövő könyvkiadó

James Hillman és Charles Boer: Freud saját szakácskönyve
Múlt és jövő könyvkiadó

Karinthy Frigyes: "Új lélektan" - pszichoanalitikus írások
Karinthy Frigyes és a pszichoanalízis. Szerkesztette és válogatta: Hárs György Péter
Múlt és jövő könyvkiadó

A lélek rejtett ösvényein
Schmelowszky Ágoston
Oriold és Társai Kiadó, 2012
A könyv végigkalauzolja az olvasót a több mint százéves múlttal rendelkező diszciplína nem mindig zökkenőmentes történetén. A könyv ezentúl bevezeti az olvasót a legfontosabb alapfogalmak létrejöttébe és értelmezésébe.

Peter Pan, avagy a szomorú gyermek
Kathleen Kelley-Lainé
OrioldBooks 2011
Korunk egyik problémája a gyermekkor (kamaszkor) kitolódása. Miért? Erre keres válaszokat ez a könyv, a jelenség legismertebb figurájának, Peter Pannek a történetén keresztül.
Az izgalmas könyvből megismerhetjük Peter Pan születésének történetét, hátterét is. Kitér James Matthew Barrie-nek, az ünnepelt írónak, a figura megalkotójának tragikus eseményekkel teli életére. De Kathleen Kelley-Lainé ennél is tovább megy. Maga is sok helyütt közösséget vállal Peter Pannel. A könyv szerzője Magyarországon született, családja az 1940-es évek végén emigrált külföldre. Ezt a nagy utazást gyerekfejjel kalandként élte meg a szerző, ám utólag, Peter Pan történetének fátylán keresztül nézve, most megrendítő őszinteséggel ír erről a sorsformáló kalandról.

Pszichoanalitikus terápia a gyakorlatban
Flaskay Gábor
Medicina Könyvkiadó Zrt. 2010
Flaskay Gábor könyve bemutatja a pszichoanalitikus szemléletű pszichoterápiák mai helyzetét, műfajait, elméleti megközelítéseit, legújabb állapotait. A szerző húsz éve vesz részt a pszichoanalitikus és pszichoterápiás képzésben, elméleti és technikai szemináriumokat, szupervíziókat vezet. Jellemzi a szakirodalmi jártasság, a didaktikusság, a lényeglátás és a képesség arra, hogy a klinikai tényt és az elméletet egységben lássa és láttassa.

A Rubinkő meséi
Benkő Andrea
Tanterra Kft. 2010
A Rubin király látja ezeket a meséket titokzatos rubinkövében, melyet kincseskamrája rejt magában, és melyhez nap, mint nap lebotorkál. Szomorúságát próbálja meg enyhíteni a mesék látásával, bár nem tudja, miért is olyan szomorú.
A király a Rubin szigeten él, felesége meghalt, két szép gyermeke (fia és kislánya) pedig eltűnt a szigetről. Ám a király minderre nem emlékszik. Ideig-óráig sikerül megnyugodnia, azonban, a mesék hatására, a kötet végére rájön, hogy gyermekei nagy veszélyben vannak, és megérik benne az elhatározás, hogy gyermekei keresésére induljon.
Az előkészületben lévő második kötet a gyermekek bolyongásának és hazatérésének a története.

Vágy és hatalom
Lust Iván összegyűjtött írásai
Oriold & Társai Kiadó, 2009

Test, lélek, szexualitás
Lukács Dénes
Animula Kiadó, 2009
A munka három kérdésre keresi a választ: (1) Mi motiválja a szexualitást: az utódnemzés vagy az örömszerzés? (2) Milyen arányban vesz részt a test és a lélek a humán szexualitásban? (3) Miért jelent a humán szexualitás testi és lelki örömöt? A szerző, eredeti gondolatait, komoly szakirodalmi anyaggal támasztja alá, illetve egészíti ki.

Párkapcsolat, szexualitás, pszichoanalízis
Lukács Dénes
Animula Kiadó, 2005
A nemiség, a szexuális fejlődés, a nemi identitás kérdéseit itt párkapcsolati összefüggésben tárgyalja a szerző, akinek imponálóan biztos elméleti felkészültségét több évtizedes gyógyító tapasztalat igazolja.

Nőiség, szexualitás, freudizmus
Lukács Dénes
Animula Kiadó, 2004
Kiváló, hézagpótló és érdekfeszítő könyv született Lukács Dénes tollából, aki nem csak összefoglalja a nő és a szexualitás freudi szemléletét, de saját véleményt is alkot, bőséges terápiás tapasztalatai alapján. A témát frappánsan egészítik ki a neves nő-analitikusokról felvázolt elemzései.

Intimitás, áttétel, viszontáttétel
Bokor Judit; Mészáros Viktória (szerk.)
Lélekben Otthon Kiadó, 2008
A terápiás kapcsolat különböző vonatkozásai a pszichoanalitikus szemlélet tükrében. A szerzők mindannyian gyakorló pszichoterapeuták, akik úgy nyújtanak bepillantást egy-egy, a terápiás kapcsolatokból, azaz mindennapi gyógyító tapasztalatukból származó problémába, hogy közben a témában alkalmazott elméleti, szakirodalmi alapvetéseket, speciális ismereteket is górcső alá vetik.

Tari Annamária: Z generáció
Tericum Kiadó
Van, aki szerint nincs sok értelme generációkra bontani a világot, és nincsenek új problémák, csak rég megszokott jelenségek. Mégis azt látjuk, hogy a kamaszok mozaikszerű érettséget mutatnak, vagyis nagyon is érettek, míg más vonatkozásban még gyerekek. Egyre több agresszív hatás éri őket, egyre gyorsabban nőnek fel. Minden látszat ellenére nincs könnyű gyerekkoruk: értenek sok mindent, de feldolgozni nagyon keveset képesek ebből.

Kalandozásaim Ferenczi nyomában
Pfitzner Rudolf
Animula, 2005
...egy idős pszichoanalitikus gondolatai az élet különféle területeiről. Ennek megfelelően négy témakörre osztottam munkámat: Találkozásom Ferenczivel ? A traumák évszázadában ? Pszichoanalitikus elmélet és gyakorlat ? Kalandozások határterületekre (társadalom- és valláskritika)

Tér és tükör ? Mindennapi kísérteteink
(Szociál-pszichoanalitikus tanulmányok)
Erdélyi Ildikó
Flaccus Kiadó, 2004
A tanulmányok bevezetnek a pszichoterápiás munkába, bemutatják annak terét és tükör természetét úgy, hogy összeköttetést teremtenek a terápia jelenségvilága és a mindennapi élet jelenségei között.

Affect Regulation, Mentalization, and the Development of Self
Peter Fonagy (Author), Gyorgy Gergely (Author), Elliot Jurist (Author), Mary Target (Author)
Karnac, 2004
Synopsis:
In a brilliant examination of the frontiers of human emotion and cognition, four prominent psychoanalysts combine the perspectives of developmental psychology, attachment theory and psychoanalytic technique. The result of this marriage of disciplines is a bold, energetic and ultimately encouraging vision for the psychoanalytic treatment.

Magyar Pszichoanalitikus Egyesület évkönyvei sorozat

Szexualitás a pszichoanalízis és a társadalomtudományok tükrében - 2003
Fejlődés és gyász - 2001
Irányzatok és kutatások a mai magyar pszichoanalízisben - 1995